O Profilisanju

Profilisanje je izašlo iz polja bezbjednosti, kom je prevashodno bilo i namijenjeno, te ušlo u civilnu sferu – i danas potpada pod ono što se najpreciznije zove deskripcija ličnosti. Najčešće se izučava na onim katedrama gdje postoji “gusto povezana” multidisciplinarnost u razvojnim humanističkim naukama. Nazivaju je još i “politikološkom psihologijom” (jer se koristila/koristi za stvaranje vođa i lidera), kao i “konstruktivnom psihodeskripcijom” (koja je služila/služi za formiranje uspješnijih kadrovskih sektora u značajnim svjetskim firmama), ali i “obavještajnom psihoeksplikacijom” (jer se koristila/koristi u diplomatiji i borbi protiv terorizma). Profilisanje ima za cilj da razumije međuzavisne odnose unutar čovjeka, između pojedinaca i konteksta na koje utiču vjerovanja, motivacija, percepcija, kognicija, obrada informacija, strategije, ubjeđenja, pseudo ubjeđenja, socijalizacija, okolina, emotivna ekspresija, emotivna supresija, psihodinamika, psihostatika, nagoni, gestikulacija…

Koristi se skup tehnika proisteklih sa multidisciplinarnih osnova – kako bi se korisniku pomoglo da u bilo kojem segmentu života napreduje, da se pomakne od tačke u kojoj se nalazi (a koja ga ne zadovoljava), u tačku u kojoj bi želio biti (poziciju ostvarenog cilja).

Napomena: Nikako se ne smije poistovjećivati sa terapijom jer je profilisanje namijenjeno osobama koje nemaju teže psihičke smetnje. Dijagnostikovani problemi psihičke prirode se rešavaju uz pomoć terapeuta (psihologa i psihijatara).

Konkretizovano i uprošćenim načinom rečeno, profilisanje je oblik očitavanja, objašnjavanja, ali i spoznaje jedinstvenosti čovjekove psihe -njegovog uma, potencije, statike, dinamike, emotivnog stanja i kondicije usaglašavanja misli sa sviješću.

Uraditi profil znači imati “vodič za upotrebu samog sebe” ili “vodič kroz sopstvenost”.

Profilisanje je profesija/vještina usmjerena na pomaganje ljudima u potpunijem iskorištavanju vlastitih potencijala te dostizanju životnih i poslovnih ciljeva.

Uradi svoj profil

Program profilisanja je dostupan za sve pojedince sa prostora nekadašnje Jugoslavije – Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija.

 Kako se radi o autentičnom konceptu i multimodalnom pristupu, brojna pitanja su stizala na našu adresu. Njih ćemo grupisati po sličnosti i odgovoriti ovdje (ne zamjerite na simplifikaciji, služi samo kao orijentir):

 Šta to znači da uradim profil?

– Vrlo samoeksplanatoran odgovor: podrazumijeva izradu čovjekovog deskriptivnog profila. Najveći dio matrica prema kojima se očitava čovjekova dinamika i statika su autorsko djelo Milisava Popovića

 Kako profil izgleda?

– Kao skripta od dvadesetak ili čak tridesetak stranica.

 Šta tu sve piše?

– Definicije i objašnjenja od čega si sazdan. Kakav si. Kakav sve nisi. Kroz razgovor i pisanu komunikaciju sa osobom se dolazi do zaključaka koji mogu biti od značaja za njega/nju.

 Je li prva faza teška i zadire li se puno u intimu?

– Ne postoji momenat opstruktivne neugodnosti, nelagode ili “težine”. Niti jedan matrični pristup ne zadire u intimu. Doduše, uz pomoć “zaobilaznica” i same konstrukcije zadataka – dolazi se do čovjekove suštine (tačnije do kvalifikativa koji čovjeka čine datim).

 Kakva je druga faza?

– Zavisi od rezultata iz prve faze, može biti u formi eklektičke mape uma, ili pak eseja.

 Kakva je treća faza i zašto je toliko bitna?

– U trećoj fazi čovjek dobija upitnik sa posebno dizajniranim pitanjima… ona su razmještena tako da odgovaraju matrici (tj. rešenjima) iz prve dvije faze. Ne može se reći da je treća faza “najbitnija”, ali s njom se zaokružuje postupak profilisanja.

 Kad završim sve tri faze koliko ću da čekam na profil?

– Ranije su profili bili sadržinski kraći, no razvojem multidisciplinarnih uvida, dokumenta vremenom postaju “obimnija”. Tako da period čekanja zavisi od matričnih uvida, može da traje 15, a najčešće duže od 20 dana dok deskriptivni profil ne bude završen.

 Šta se dešava sa onima koji urade profil?

 – Ne postoji unifikovan pristup, niti precizan odgovor. Kad dobijete štivo (deskriptivni profil), brzo se pretvori u neku vrstu “priručnika” ili ogledala, ili kako neko navodi “dobrog prijatelja koji me dobro poznaje”. Bilo je onih koji su uz pomoć profila promijenili živote – na bolje. Ostale unaprijedi. Profil će te naučiti gdje griješiš i šta propuštaš. Kako da na sve gledaš iz drugog ugla, dovoljno udaljen, a potrebno prisutan.

 Da li će i drugi znati šta piše u mom profilu?

– Nikako. Samo ti i profiličar. Anonimnost je etikom zagarantovana. Samo će profiličar znati tvoj pravi identitet. Od samog starta ti se dodjeljuje kod (kombinacija od broja i slova) pod kojim se tvoj profil (program) vodi.

 Koji je narod uradio najviše profila?

– Od evropskih, prednjače Njemci. Japanci su na globalnom nivou najčešći korisnici usluga profiličara.

 

Kontakt

Zainteresovani za izradu svog profila sve potrebne informacije mogu da dobiju putem mejla:

stefka.mili@gmail.com